Telewizja:Fokus TV

Fokus TV to kanał popularnonaukowy - to pierwsza polska bezpłatna telewizja dokumentalna o zasięgu ogólnokrajowym. Proponuje swoim widzom szerokie spektrum programów o tematyce dotyczącej: aktualnych zjawisk społecznych zachodzących w Polsce i na świecie, globalnych problemów, wydarzeń wpływających na życie każdego, faktów z historii współczesnej, sekretów medycyny, przyrody i nowoczesnej technologii. Pogłębia wiedzę, poszerza horyzonty, zaraża nowymi pasjami, pomaga w poznawaniu świata. Odkrywa mocne strony życia – nie obawia się poruszać trudnych tematów, pokazywać kontrowersyjnych wydarzeń, zjawisk i niezwykłych ludzi. Dba o najwyższą jakość realizacji audycji wykorzystując nowoczesną formę przekazu, bogatą w rekonstrukcje komputerowe, efektowną grafikę i oprawę. Gwarantuje rozrywkę i odpoczynek. Zapewnia każdego dnia moc wrażeń i emocji. Fokus TV to lider stacji dokumentalnych w Polsce.

Fokus TV is a popular science channel - it is the first Polish free documentary TV channel with nationwide coverage. It offers its viewers a broad spectrum of programmes on: current social affairs in Poland and worldwide, global problems, events affecting everyone's lives, facts from contemporary history, secrets of medicine, nature and modern technologies. It expands viewer’s knowledge, broadens their horizons, infects them with new passions, and helps them to explore the world. It reveals the strengths of life - it does not shy away from discussing difficult topics or showing controversial events, phenomena and unusual people. It ensures the highest quality of production by using a modern form of transmission, rich in computer reconstructions, impressive graphics and settings. It guarantees entertainment and relax. Each day it delivers lot of emotions and impressions. Fokus TV is a leader of documentary TV stations in Poland.

oferta