Działania środowiskowe i społeczne Grupy Polsat Plus w największym przeglądzie ESG i CSR w Polsce

16 maja 2023

Działania środowiskowe i społeczne Grupy Polsat Plus w największym przeglądzie ESG i CSR w Polsce

Największy w Polsce przegląd ESG, CSR i zrównoważonego rozwoju FOB opublikowało 21. edycję Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2022. Dobre praktyki”. W tym roku zaprezentowano rekordową liczbę 1705 dobrych praktyk (2021: 1677 praktyk) zgłoszonych przez 272 firmy. Najwięcej z nich (477 projektów) dotyczyło zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Drugim pod względem liczebności był obszar praktyk z zakresu pracy (419 działań). Na trzecim miejscu znalazł się obszar środowiskowy (360 inicjatyw).    
Podobnie jak w ubiegłym roku, obowiązywał limit 10 dobrych praktyk zgłoszonych przez daną firmę. Wszystkie zgłoszone przez nas projekty zakwalifikowano do raportu FOB. Trafiły one do trzech kluczowych obszarów (środowisko, społeczeństwo, praca).     
Zgłosiliśmy aż 4 projekty zrealizowane w Grupie Polsat Plus na rzecz środowiska naturalnego:  
·         Produkcja czystej energii i zielonego wodoru w ramach Strategii 2023+,    
·         NesoBus – polski autobus wodorowy,       
·         Podcasty ekologiczne w serwisie Zielona Interia - zielona.interia.pl,            
·         Zaangażowanie w projekt „Czyste Zielone Miasta” Stowarzyszenia Program Czysta Polska.     

 

 

Environmental and social activities of Polsat Plus Group in the largest ESG and CSR review in Poland

 

The largest ESG, CSR and sustainability review in Poland FOB published the 21st edition of its Report “Responsible Business in Poland 2022. Good practices”. This year, a record number of 1705 good practices (2021: 1677 practices) were submitted by 272 companies. Most of them (477 projects) concerned social engagement and local community development. Workplace practices were the second most numerous area (419 activities). The third place went to the environmental area (360 initiatives).     
As last year, there was a limit of 10 good practices per company. All the projects we submitted made it to the FOB report. They fell into three key areas (environment, society, work).       
We submitted as many as 4 environmental projects that were implemented in the Polsat Plus Group:  
·         Production of clean energy and green hydrogen as part of the 2023+ Strategy,     
·         NesoBus – Polish hydrogen bus,   
· Ecological podcasts on Zielona Interia - zelona.interia.pl,          
·         Involvement in the Clean Green Cities project of the Clean Poland Programme Association.          

oferta